Dei-liberal-luxembourg

Méi Fräiheet, manner Staat.Déi Liberal

Dei-liberal-famille2

There is all the difference in the world between

treating people equally and attempting to make them equal.Friedrich August von Hayek

dei-liberal-liberte

Méi Fräiheet, manner Staat.Déi Liberal

Dei-liberal-liberte

Jeder Mensch hat das Recht darauf,

sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben.Déi Liberal

Close